Dopet

Dopets hemlighetDop3                              

Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet. Under ceremonin uttalas barnets namn.
Dopet av spädbarnet är ett uttryck för dess gränslöshet - det är en gåva från Gud till barnet som ges utan krav.
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Det är en urkristen tradition, en påminnelse om att dopet faktiskt är en ny födelse.

 
Vad innebär dopet?

När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så mycket mer än den där enstaka händelsen.
Dopet är tecknet på att barnet hör ihop med Gud som aldrig överger någon. Ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar oavsett vad som händer. I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. Kanske får ni därför frågan om ni vill döpa barnet i en gudstjänst så församlingen får hälsa välkommen.

Foto: Anette Lundkvist

 

Dopets tecken

Dopvattnet
Dopvattnet har en rik betydelse. Det tolkas som vattnet vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt, som Röda havets vatten, ur vilket Gud räddade Israels folk, som fostervattnet ur vilket livet föds fram och som det renande vattnet som gör människan ren från synden. Vatten är en symbol för livet och levande Gud, eftersom vatten ju är förutsättningen för allt liv. dopljus sveky
                                            Foto: Magnus Aronson/IKON

  Dopljuset                                
Dopljuset är en påminnelse om dopet och Jesu ord: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12).
Dopljuset kan bli en livslång påminnelse om Jesu kärlek, värme och närhet, som ges i dopet.
Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten som följer med dopet.                                                                                                                                   

Dopklänningen
Dopklänningens  vita färg påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet. Den talar om att den döpta är förlåten, upprättad av Gud och att hon har fått nya livsmöjligheter.
Dopklänningen är alldeles för lång, nästan som barnet inte vuxit i den ännu. En symbol för att det lilla barnet ännu saknar kunskap och erfarenhet av livet och Gud.
Senare i livet, kanske under konfirmationen, får vi hjälp att upptäcka Gud och växa som kristna. I konfirmations-gudstjänsten ser man därför också ofta konfirmanderna iklädda vita kåpor - en symbol för den dopdräkt de nu vuxit i.

Korstecknet
I själva dopritualen finns en bön som kallas Befrielsebönen:
”Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN (namnet på den som döps) från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom /henne i ditt ljus, nu och alltid.”

Efter den gör prästen ett korstecken över den som ska döpas.
Korstecknet är en gammal kristen symbol, som betecknar Treenigheten, alltså Gud som fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om Jesu död och uppståndelse. Korstecknet togs inte bort vid reformationen, men kom med tiden ur bruk. I den kyrkohandbok som kom 1986 återinfördes det. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och medlem i Kristi kyrka. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda. Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Tankar, ord och handlingar, hela den lilla personen är omsluten av våra böner. 
DopPrästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas.Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Här sker dopets mysterium. Omslutet av allas kärlek lyfts det nydöpta barnet högt upp över församlingen.

Prästens uppgift
Prästen har flera uppgifter kring dopet. Han eller hon har en viktig roll att fylla både före och under själva dopet.
Före dopet ska prästen ha dopsamtal med föräldrarna där ibland är också faddrarna närvarande. Under dopsamtalet lär prästen känna familjen och får lyssna till alla tankar kring tro, tvivel, dopet, ansvar och livsmening. Då pratar man om vad dopet är och vad det innebär. Prästen leder dopgudstjänsten.                                                                                                            

Fadderns uppgift
Att vara fadder eller gudförälder, som det också kallas, är ett livslångt uppdrag. Det är att vara en vuxen förebild som bryr sig och finns där om man behöver prata. Faddern blir en viktig vuxen vid sidan av föräldrarna och ett stöd för dem. Kanske komma ihåg och uppvakta sitt gudbarn på viktiga dagar som årsdagen av dopet, julafton och födelsedag. Förr skulle faddern ta hand om barnet om något hände föräldrarna. Idag innebär INTE fadderskapet något ekonomiskt ansvar.


Foto: Anette Lundkvist

En del av Guds familj
Det dopet ger syns vare sig utanpå den nydöpte eller i något kyrkligt register. Alla hör vi dopets böner och ser dopvattnet på den nydöptes huvud, men det är ändå inte detta som är dopets gåva. I dopet omfattas vi av Guds löften att vara oss nära, om förlåtelse och vågar hoppas på ett himmelskt liv med Honom - vi föds på nytt och får i vår nya tillvaro nya livsmöjligheter. Allt detta får vi i dopet och när vi livets med- och motgång funderar över vårt dop är det till dessa gåvor vår tanke ska söka sig. Den som döps blir en del av Guds familj och gemenskap med kyrkan i världen.
Efter dopet vill församlingen gärna fortsätta kontakten med barn och föräldrar. Det finns ofta en del verksamhet för barn och ungdomar. Föreslå gärna det ni själva önskar medverka i.

Döpas senare
Dopet är den normala vägen in i Svenska kyrkan. Föräldrar eller annan vårdnadshavare som vill avvakta med dop kan också meddela att barnet ändå ska tillhöra Svenska kyrkan. Vid 18 år får han eller hon erbjudande om att döpas.                                                                                                                                              

vuxendop 1 ove grandics o mats pelo ngr 2009

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas, ofta genom nedsänkning, t ex utomhus. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation.
Den som konfirmeras ska vara döpt och därför döps många tonåringar under konfirmationstiden.

Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro och lära som förberedelse för att döpas. Den som på detta sätt anmäler sig tas upp i kyrkan genom sin anmälan.

Du som är döpt i ett annat kristet samfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte - ett kristet dop för alltid, men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

 Foto: Leif Söderström