Dop

Dopets hemlighet

Dop

Här kan du hämta dopritualet i en pdf-fil:

dopritual.pdf

 

”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Detta oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. För de unga föräldrarna är dopet kanske första gången de framträder tillsammans inför sina släktingar och visar upp sitt barn. Vi gläder oss med barnet och alla dem som nu är villiga att gå in i omsorgen om en ny liten människa.

Osynlig vattenstämpel

Under ceremonin uttalas barnets namn. Ofta är det första gången det nämns i ett officiellt sammanhang. Många tror därför att dopet är en namngivningsceremoni. Dop och namngivning ska inte blandas ihop. Varje barn ska namnges med ett eller flera förnamn oberoende av om det döps eller inte. Det eller de namn som föräldrarna vill ge sitt barn ska meddelas den lokala skattemyndigheten senast tre månader efter barnets födelse.

I dopet döps man in i Guds familj. Namnet som barnet ofta redan fått nämns i dopet för att det är knutet till individen och för att dopet gäller just individen. Dopet är något annat, mycket mer, något som rymmer en stor hemlighet. Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv ända in i evigheten. Vi får del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela livet - en slags ”vattenstämpel” som aldrig försvinner.

Dopet är en gåva från Gud. Dopet är ett löfte om befrielse och beskydd. Det är tecknet för vårt hopp om det himmelska livet hos Gud.

Dopet som ny födelse

Det finns ingen åldersgräns för dop. I Sverige är det vanligast att man döps som spädbarn. En del föräldrar vill att barnet ska döpas så tidigt som möjligt och andra väntar tills barnet är några månader. Dopet av spädbarnet är ett uttryck för dess gränslöshet - det är en gåva från Gud till barnet som ges utan krav.

Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till kyrkans tro. Det innebär att om barnet har två vårdnadshavare måste de vara överens.

Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Det är en urkristen tradition, en påminnelse om att dopet faktiskt är en ny födelse. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t ex utomhus.

Vad innebär dopet?

När vi tänker på dopet, tänker vi antagligen dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets verkligt stora milstolpar och en händelse vi ofta förknippar med högtid och fest. Samtidigt är dopet så mycket mer än den där enstaka händelsen.

Vad innebär dopet?

Foto: Jim Elfström/IKON

 

Dopets tecken

Dopvattnet

Dopvattnet har en rik betydelse. Det tolkas som vattnet vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt, som Röda havets vatten, ur vilket Gud räddade Israels folk, som fostervattnet ur vilket livet föds fram. Vatten är en symbol för livet och levande Gud, eftersom vatten ju är förutsättningen för allt liv.


Om dopet inte sker i kyrkan utan hemma, i trädgården eller någon annanstans, kan man till ”dopfunt” använda en skål av exempelvis glas, porslin eller keramik. Vattnet ska vara rent och friskt.

Dopljuset

Alla som döps får ett dopljus. Det överlämnas efter vattenbegjutningen, då den döpta välkomnas in i församlingen. Nu är dopljuset en påminnelse om dopet och Jesu ord:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannesevangeliet 8:12).


Vi tänder ljus när hösten kommer för att lysa upp mörkret, och när vi vill ha det varmt, ljust och högtidligt. Allt detta finns hos Jesus. Dopljuset kan bli en livslång påminnelse om Jesu kärlek, värme och närhet, som ges i dopet.

Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten som följer med dopet.

Dopklänningen

Dopklänningen är vit och oftast mycket lång, nästan som om man inte vuxit i den ännu. Klänningen kan få oss att tänka på hur det lilla barnet ännu saknar kunskap och erfarenhet av vad dopet står för.

Senare i livet, hemma på sängkanten, i vuxen-barngruppen, i kyrkans barntimmar eller under konfirmationstiden ges den undervisning som hjälper oss att växa som kristna. I konfirmationsgudstjänsten ser man därför också ofta konfirmanderna iklädda vita kåpor - en symbol för den dopdräkt de nu vuxit i.

Dopklänningens vita färg påminner om den förlåtelse och renhet som Gud ger i dopet. Den talar om att den döpta är förlåten, upprättad av Gud och att hon har fått nya livsmöjligheter.

I de flesta församlingar kan man låna dopklänning.

När ett större barn, en tonåring eller en vuxen döps kan finkläderna användas, gärna med något vitt inslag. En konfirmandkåpa kan faktiskt passa både en tonåring och en vuxen!

 


Korstecknet

I själva dopritualen finns en bön som kallas Befrielsebönen:
”Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN (namnet på den som döps) från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom /henne i ditt ljus, nu och alltid.”

Efter den gör prästen ett korstecken över den som ska döpas.
Korstecknet är en gammal kristen symbol, som betecknar Treenigheten, alltså Gud som fader, Son och Ande och som samtidigt påminner om Jesu död och uppståndelse. Det visar att den som döps blir en lem i Kristi kropp och medlem i Kristi kyrka. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda. Många präster gör tre korstecken, ett på barnets panna, ett på munnen och ett på hjärtat. Tankar, ord och handlingar, hela den lilla personen är omsluten av våra böner.

Prästen tilltalar sedan barnet med alla dess namn för att göra det tydligt att det är just denna lilla person, i hela hans eller hennes fullhet som nu ska döpas.
Genom att tre gånger ösa vatten på barnets huvud döper prästen honom eller henne:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Här sker dopets mysterium.
Omslutet av allas kärlek lyfts det nydöpta barnet högt upp över församlingen.


Korstecknet

Foto: Anette Lundkvist

 

Prästens uppgift

Prästen har flera uppgifter kring dopet. Han eller hon har en viktig roll att fylla både före och under själva dopet.

Före dopet har prästen dopsamtal med föräldrarna där ibland också faddrarna närvarande. Under dopsamtalet pratar man om vad dopet är och vad det innebär.

Under dopsamtalet brukar prästen också gå igenom dopritualen, och tillsammans med föräldrarna välja psalmer och avgöra vem som ska läsa text, be bön, tända dopljuset, hälla i dopvattnet. Det är prästen som är ansvarig för dopgudstjänstens innehåll. Föräldrarna kan komma med önskemål om musik, sång eller dikt, som kanske någon fadder, släkting eller vän vill framföra. Vid valet av sånger och dikter är det viktigt att komma ihåg att de ska passa i en kristen gudstjänst.

Prästen leder dopgudstjänsten och lyfter upp det döpta barnet så att hela församlingen kan hälsa det välkommet.

Vilken är fadderns uppgift?

En fadders uppgift är att be för sitt fadderbarn och hjälpa det att lära känna Jesus och tro på honom. Det innebär att faddrarna ska hålla kontakt med sitt gudbarn hela livet, komma ihåg viktiga dagar som dopdag, julafton och födelsedag, engagera sig i barnet och stötta föräldrarna i att till exempel be aftonbön med barnet. 

De kan hjälpa till i dopgudstjänsten. Efteråt får de ett fadderbrev som påminner om deras hedersamma uppdrag.

Förr skulle faddrarna fostra barnet om föräldrarna dog. Numera finns det ingen sådan regel. Idag är fadderskapet ett personligt och moraliskt åtagande.

Vilka väljer man då till faddrar? En fadder ska vara döpt för att registreras som fadder i kyrklig tradition.

Vad ger dopet?

Det dopet ger syns vare sig utanpå den nydöpte eller i något kyrkligt register. Alla hör vi dopets böner och ser dopvattnet på den nydöptes huvud, men det är ändå inte detta som är dopets gåva. I dopet kommer vi att tillhöra Guds familj, vi omfattas av Hans löften att vara oss nära, vi får Gud löfte om förlåtelse och vågar hoppas på ett himmelskt liv med Honom - vi föds på nytt och får i vår nya tillvaro nya livsmöjligheter. 

Den som döps i Svenska kyrkan tas också upp i kyrkans gemenskap och tillhör därmed kyrkan. Dopet är den normala vägen in i Svenska kyrkan, men föräldrar eller annan vårdnadshavare kan också meddela att de vill att deras barn ska tillhöra kyrkan. Därmed tillhör barnet Svenska kyrkan och kommer senare att få erbjudande om att döpas. Den som är vuxen kan anmäla att han eller hon vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro och lära som förberedelse för att döpas. Den som på detta sätt anmäler sig tas upp i kyrkan genom sin anmälan.

Är man redan döpt i ett annat kristet samfund döps man inte på nytt. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.


Checklista inför dopet

Den här checklistan kan fungera som en hjälp i vilka praktiska frågor man kan tänka på runt ett dop. Listan utgår till stor del från att det är ett barn som döps. Givetvis måste både ordningen på listan och ingredienserna i den göras om så att den passar just er!

Före dopet

1. Var vill ni att dopet ska äga rum? I er församlingskyrka, i någon annan kyrka eller...?

2. Ring pastorssexpeditionen och boka en doptid. Församlingen har doptider att erbjuda i första hand på söndagar, enstaka lördagar kan erbjudas. Vi ser gärna att ni väljer att döpa ert barn i gudstjänsten.

3. Bestäm var ni ska ha festen. Om ni inte vill vara hemma kan man ofta låna eller hyra en lokal i församlingshemmet.
Ring pastorssexpeditionen och hör efter. I församlingshemmet finns oftast dukar, porslin, spis etc.

4. Egen dopklänning, iannat fall lånar församlingen ut dopklänning kostnadsfritt.


5. Ska barnet ha fadder/faddrar? Vem/vilka? När ni bestämt er, ta kontakt med dem som ni tänkt er och fråga om de vill. Kanske ska de vara med på dopsamtalet?

6. Vad vill ni prata med prästen om på dopsamtalet? Vilka psalmer skulle ni vilja ha? Har ni särskilda önskemål om att någon släkting eller vän ska läsa text, sjunga en sång etc? Vill ni videofilma och/eller fotografera?


På dopdagen

7. Kom till kyrkan ca 1/2 timme innan för att hinna gå igenom gudstjänsten och ta på dopklänningen.

8.Låt dopbarnet vara utvilat och fått äta lite innan gudstjänsten.