Kyrkan i världen

Hemma i församlingen och ute i hela världen

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna.

Omsorgen om medmänniskan

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras.

Svenska kyrkan gör diakoni på många olika sätt, både genom anställda och frivilliga. Arbetet leds och samordnas av präster och diakoner i samverkan, efter de behov som församlingarna har identifierat.
I Sverige kan det handla om arbete med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta, nödlidande och hemlösa. Alla människor har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde. Det är en viktig uppgift för Svenska kyrkans arbete med utsatta människor i Sverige och andra länder att hävda det - hur livet än ser ut.

Diakoni - hemma och långt borta

badande_barn_Hela_VrldenBarn i Kambodja Foto: IKON

Den tar sig också uttryck i samhällsengagemang. När en diakon vigs lovar han eller hon att ”försvara människors rätt” och ”stå på de svagas sida”. Detta uppdrag gäller egentligen alla kristna och hela kyrkan, och visar sig på olika sätt. Det kan exempelvis vara diskussioner med politiker och tjänstemän för att uppmärksamma dem på hur olika förändringar i samhället drabbar utsatta grupper.
Det diakonala uppdraget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen, fredsarbete, internationella rättvisefrågor och miljömedvetenhet. När kristna engagerar sig i frågor av detta slag i olika folkrörelser och partier är det också en del av kyrkans diakoni.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Hjälp till medmänniskor i andra länder kanaliseras genom kyrkor och organisationer i de olika närområdena via Svenska kyrkans internationella arbete Hela Världen och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS).

 Att hjälpa sina medmänniskor

Att ”älska sin nästa så som sig själv” är grunden för Svenska kyrkans diakonala verksamhet. Uppgiften är att vandra tillsammans med människor och stödja dem fysiskt, psykiskt och andligt. Det är också att peka på orättfärdigheter, protestera mot övergrepp och ibland utmana system både här hemma och ute i världen.

Diakoni är ett uppdrag för varje enskild kristen så väl som för den kristna kyrkan. Att göra något för någon annan är en del av ens egen andliga resa. De flesta kristna vill så småningom omsätta tron i handling och hjälpa sina medmänniskor. En del närmar sig också en tro på Gud från ”andra hållet”, genom att engagera sig för människor som har det svårt, i Sverige eller i andra länder.

 Försoning

Målet med diakonin är både att förbättra samhället och visa omsorg om enskilda individer. Det är att hjälpa människor att försonas med sina liv så som de hittills sett ut, och att försonas med sig själva och Gud.
Diakoni innehåller också ett givande och tagande. En ledstjärna är att varje människa är myndig och själv har kunskap om hur hon ska lösa sina problem. Att hjälpa någon att växa är djupt tillfredsställande, men den som utsatts för svårigheter i livet har ofta en unik kunskap och erfarenhet att bidra med.

I församlingen

Svenska kyrkan gör diakoni på många sätt, genom både anställda och frivilliga. I församlingarna organiserar och leder diakonen och prästen verksamheten att hjälpa och stödja människor.
Hur arbetet är utformat beror mycket på den enskilda församlingens förutsättningar. Diakonerna delar till exempel ut matkuponger till dem som inte har mat för dagen, besöker gamla, sjuka och ensamma människor och deltar i sorgegrupper. Prästerna och diakonerna finns till hands för enskilda samtal under tystnadsplikt, i andliga och sociala frågor. De rekryterar också frivilliga och utbildar dem.
Ofta samverkar Svenska kyrkan med samhällets sociala institutioner, med andra kyrkor eller med ideella organisationer.


Medvandrare.     

Deltagare vid Gökottan på Blyberget, Vallto 2010 Foto: Helge Nordin

telefonbilder 5 feb 2009  2010 335 webbSvenska kyrkan finns med genom hela livet, i glädje och sorg.
I kyrkans barnverksamhet närvarar diakoner eller präster. En del församlingar håller kontakt med förskolorna, för att erbjuda stöd till barn, föräldrar och personal.På vissa högstadie- och gymnasieskolor finns skolpräster. De kan till exempel hålla lektioner i etik eller livskunskap. Ibland närvarar de bara på skolgården, om någon behöver prata. Många ungdomar kontaktar skolprästen utanför skoltiden.

På de stora sjukhusen arbetar präster och diakoner för att stödja sjuka människor och deras anhöriga. Arbetet består i att finnas till för andra när de har en svår tid i livet eller befinner sig i livets slutskede. Nästan alla stora offentliga arbetsplatser har tillgång till en präst, till exempel universitetet, polis- och räddningstjänst och äldreboenden. Präster och diakoner verkar också bland missbrukare och deras anhöriga, bland flyktingar och familjer i kris. Barnen är ofta de mest utsatta, och de får hjälp genom att familjen får stöd. En viktig del inom diakonin är samhällsengagemanget. Fredsarbete, att arbeta för en bättre miljö eller internationella rättvisefrågor är exempel på detta. Kyrkans internationella diakoni bedrivs genom Svenska kyrkans internationella arbete Hela Världen.